Yönetmelik

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
Kuruluş
Madde 1 — 2547 sayılı Kanunun 7/d-2 maddesi ile Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin EK: 1. maddesi uyarınca, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Atatürkçü düşünceyi, Atatürk İlke ve İnkılâplarını, Türkiye Cumhuriyeti tarihini bilimsel yollardan araştırmak, bilim dünyasına tanıtmak, yaymak ve bu konularda yayınlar yapmak amacıyla "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur.
Tanımlar
Madde 2 — Bu Yönetmelikte geçen,
a) "Üniversite" Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,
b) "Rektör" Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,
c) "Merkez" Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezini,
ifade eder.
Çalışma Alanı
Madde 3 — Merkezin çalışma alanı ve görevleri şunlardır:
a) Atatürk’ün hayatı, kişiliği, ilkeleri, Atatürkçü düşünce, Atatürk ilke ve inkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında araştırmalar yapmak ve yapılmasını teşvik etmek,
b) Devlet ve toplum hayatında Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını yaşatmak için bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, elde edilen sonuçları eğitim-öğretimde kullanılır hale getirmek; millî birlik ve beraberliği sağlayıcı, Atatürk inkılâplarını benimseyen gençlerin yetişmesini sağlamak,
c) Atatürk, Millî Mücadele, Türk İstiklâl Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış kitap, broşür, dergi ve benzeri materyallerden oluşan bir kitaplık kurmak; her türlü kaynak ve belgeleri toplamak, bunları bilimsel yöntemlerle düzenlemek; araştırma yapacakların hizmetine sunmak,
d) Amaç ve görevleriyle ilgili kongreler, konferanslar, seminerler, her türlü bilimsel toplantılar, geziler, sergiler düzenlemek, Üniversite dışında düzenlenen bilimsel toplantılara katılmak,
e) Çalışma alanı ile ilgili olarak çeşitli alanlarda ödüllü yarışmalar düzenlemek,
f) Amaç ve görevleri doğrultusunda yaptığı bütün araştırma inceleme, kongre konferans ve seminerlerin sonuçlarını yayımlamak; aynı mahiyetteki çalışmaların yayımlanmasını desteklemek; süreli ve süresiz yayınlar yapmak,
g) Çalışma alanı ile ilgili konularda özellikle Üniversitemizde inceleme ve araştırma yapacakları desteklemek, lisansüstü tezlerini yayımlamak,
h) Çalışma alanı ile ilgili olarak araştırma ve inceleme yapan yurt içi ve dışındaki kurum ve kuruluşlarla, araştırmacı yazar ve sanatkarlarla bilgi alışverişinde ve işbirliğinde bulunmak,
i) Çalışma alanıyla ilgili olarak Muğla ve yöresinde belge ve kaynak toplamak, incelemeler yapmak; bölgenin Millî Mücadele, İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet tarihindeki yerini incelemek,
j) Millî Bayram, kurtuluş günleri ve benzeri özel günlerde bilimsel toplantılar ve çeşitli etkinlikler düzenlemek,
k) Çalışma alanına giren konularda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin bütün birimleri ile işbirliği içerisinde olmak,
l) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.
Organlar
Madde 4 — Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Genel Kurulu.
b) Merkez Yönetim Kurulu.
c) Merkez Müdürü.
Merkez Genel Kurulu
Madde 5 — Merkez Genel Kurulu üç yıl için seçilecek aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Fen-Edebiyat Fakültesinin Tarih Bölümü ve Rektörlüğe bağlı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü kadrolu öğretim elemanları arasından ilgili bölüm başkanları tarafından seçilecek üçer öğretim elemanı,
b) Üniversiteye bağlı fakültelerin ve yüksekokulların fakülte/yüksekokul kurullarınca kadrolu öğretim elemanları arasından seçilecek birer öğretim elemanı,
c) Üniversite dışında merkezin çalışma alanlarında uzmanlaşmış kişilerden, Rektör tarafından belirlenecek üç kişi.
Madde 6 — Merkez Genel Kurulu, Merkez Müdürü başkanlığında, yılda bir defa Ocak ayında olağan olarak toplanır.
Genel Kurulun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının; karar yeter sayısı toplantıya katılan üye sayısının yarısını aşan sayıdır. Oylama eşitliği halinde Müdürün oyu iki oy sayılır.
Genel kurul toplantılarına geçerli ve Genel Kurulca kabul edilen mazereti olmadan iki defa katılmayanların üyelikleri düşer. Boşalan Genel Kurul üyelikleri 5 inci maddedeki usule göre doldurulur. Bu usulle yeni belirlenen üyeler, kalan süreyi tamamlarlar.
Merkez Müdürü gerekli gördüğü takdirde Merkez Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Merkez Genel Kurulunun üye tam sayısının yarısından fazlasının talep etmesi durumunda Merkez Müdürü Genel Kurulu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantılarda, sadece toplantıyı gerektiren gündem maddeleri görüşülür.
Merkez Genel Kurulu tutanaklarından bir nüsha Rektörlüğe gönderilir.
Merkez Genel Kurulunun Görevleri
Madde 7 — Merkez Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda uzun vadeli bilimsel ve idari plân teklifleri geliştirmek,
b) Yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programlarını görüşüp onaylamak,
c) Yönetmelik değişikliği tekliflerini görüşerek Senatoya arz etmek.
Merkez Yönetim Kurulu
Madde 8 — Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile Merkez Müdürünün de görüşünü alarak Genel Kurul Üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanacak, tercihan öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim elemanından oluşur.
Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile en az üç ayda bir toplanır ve çoğunlukla karar verir.
Merkez Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 9 — Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek son şeklini oluşturmak,
c) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına yardımcı konularda karar almak,
d) Merkezin çalışmaları için geçici çalışma grupları ve komisyonlar kurmak ve görevlendirme için Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plân ve programını hazırlamak,
f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma, uygulama ve yayın konularındaki malî destek isteklerini karara bağlamak,
g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda da karar almak.
Merkez Müdürü
Madde 10 — Merkez Müdürü, Genel Kurul Üyeleri arasından tercihan öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır. Süresi dolan Müdür tekrar atanabileceği gibi görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Merkez Genel Kurulu üyeleri arasından en çok iki Merkez Müdür Yardımcısı atar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.
Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Merkez Müdürü atanır.
Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
Merkez Müdürünün Görevleri
Madde 11 — Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
d) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
e) Merkez Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Merkez Genel Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,
g) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yaparak amaca uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek,
h) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek; bütçe teklifini yönetim kurulunda görüşüp hazırlayarak Rektöre sunmak.
Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürünün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler.
Madde 12 — Merkezin gelir ve giderleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.
Diğer Hususlar
Madde 13 — Merkezde görev yapacak her türlü idari, akademik ve teknik personelin görevlendirilmesi, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile olur.
Madde 14 — Merkezin döner sermaye kapsamında yer alan hizmetlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Madde 15 — Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Madde 16 — Merkezin ita amiri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörüdür. Rektör ita amirliği yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.
Madde 17 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile genel hükümlere göre işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.
>